Jak začít rybařit


1) Jako člen Moravského rybářského svazu, z.s. pobočného spolku Brno 5: Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony:


1. Navštívit kteroukoliv místní organizaci MRS, z.s. pobočného spolku Brno 5 (dále jen MRS) a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky.
2. Na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok.
3. Požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro členy k získání povolenky je nutno předložit:

1. platný rybářský lístek

2. splnění podmínek dle § 6, odst. 5, Stanov MRS

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení "Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku", nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.
"Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku" vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. místní organizace MRS.

2) Jako nečlen: 1. navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS
2. požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny
3. předložit platný rybářský lístek


Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení "Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku" nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku, nebo u cizích státních příslušníků dále jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
"Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku" vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. místní organizace MRS.


Přejeme Vám všem příjemný a úspěšný rybolov